AKTUALITY
19-06-2018
Školení strojníků česaček a sušáren
31-05-2018
Představení strojů do chmelnic zn. Dondi
25-05-2018
Implementace GDPR v CHI
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
2018

Rok 2018

[aktualizace k 20. 5. 2018]

Vědecko-výzkumné výsledky ve struktuře RIV

I. kategorie – Publikační výsledky

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter"

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije.

B – odborná kniha

C – kapitola v odborné knize

D – stať ve sborníku
Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

II. kategorie – Nepublikační výsledky

P – patent

Zpolop – poloprovoz

Ztech – ověřená technologie

Zodru – odrůda

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Odrůda chmele Country [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML25564, kód odrůdy 5093048, předběžné označení N 5, název odrůdy Country, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 6. 1. 2018.

CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Odrůda chmele Jazz [odrůda]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Číslo odrůdy HML25568, kód odrůdy 5093052, předběžné označení N 33, název odrůdy Jazz, datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci 6. 1. 2018.

Fuzit – užitný vzor

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zařízení umožňující snazší prostupnost sušicího vzduchu a vyšší rychlost sušení chmele v pásových sušárnách [užitný vzor]. Vynálezci: Jan PODSEDNÍK a Josef JEŽEK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 31 453. 2018-02-21. Přihl.: 2017-08-03.

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zařízení pro jímání odpadního tepla a jeho využití pro sušicí proces v pásové sušárně chmele [užitný vzor]. Vynálezci: Jan PODSEDNÍK a Josef JEŽEK. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 31 454. 2018-02-21. Přihl.: 2017-08-03.

Fprum – průmyslový vzor

Gprot – prototyp

Gfunk – funkční vzorek

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

NmetS – metodika
(metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá)

VOSTŘEL, Josef, Ivo KLAPAL a Markéta WERSCHALLOVÁ. Metodika ochrany chmele 2018 [certifikovaná metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2018, 63 s. ISBN 978-80-86836-22-5.

NmetC – metodika
(metodiky certifikované oprávněným orgánem)

NmetA – metodika
(metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem)

Nlec – léčebný postup

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

S – specializovaná veřejná databáze

V – výzkumná zpráva

Vsouhr – souhrnná výzkumná zpráva

A – audiovizuální tvorba

E – uspořádání výstavy

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem

M – uspořádání konference

Seminář "Ochrana chmele 2018 - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 27. 2. 2018.

Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 28. 2. 2018.

Seminář ochrana chmele 2018. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 6. 3. 2018

Seminář "Výživa, agrotechnika chmele - Morava". Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Staměřice, Motorest Moravanka, 8. 3. 2018.

Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Pořadatelé: Bohemia Hop a. s., Žatec a Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 18. 4. 2018.

W – uspořádání workshopu

Workshop s degustací piv perspektivních genotypů chmele v CHI. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, degustační místnost, 23. 1. 2018.

O – ostatní výsledky

Příspěvky pro publikaci Ministerstva zemědělství

[v přípravě]

Články v časopisu Chmelařství

KROFTA, Karel, Tomáš SEDLÁK, Ivo KLAPAL a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních parametrů českých chmelů ze sklizně 2017. Chmelařství. 2018, 91(1-2), 1-10. ISSN 0373-403X.

MALÍŘOVÁ, Ivana. Chmelařský spolek v Žatci byl založen před 185 lety. Chmelařství. 2018, 91(1-2), 25-27. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele 2018 v Žatci. Chmelařství. 2018, 91(3), 39-42. ISSN 0373-403X.

JEŽEK, Josef. Z činnosti Chmelařského institutu s. r. o. Chmelařství. 2018, 91(3), 42-46. ISSN 0373-403X.

Články ve Chmelařské ročence 2018

[připravujeme citace]

Týdeník Zemědělec

VOSTŘEL, Josef. Ochrana proti svilušce chmelové. Zemědělec – odborný a stavovský týdeník. 2018, XXVI(16), 19-21. Vyšlo 16. 4. 2018. ISSN 1211-3816.

Články v publikaci "Czech hops / Český chmel 2018"

[vyjde na konci října 2018]

Sborník ze „Semináře k agrotechnice chmele“ 2018

[připravujeme citace]

Československá Pivovarsko - sladařská ročenka 2019

Info o publikaci.

[připravujeme; vyjde 10/2018]

Ostatní publikace

JEŽEK, Josef. Předcházet škodám zvěří na chmelu nabývá na významu. Myslivost - časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. 2018, 66(1), 34-37. ISSN 0323-214X.

Elektronické příspěvky

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 20. 4. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 15. 5. 2018 [online]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o. 2018. Dostupné z: http://www.chizatec.cz/aktuality/

Poznámka:
Publikace jsou citovány s využitím ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (březen 2011).

  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111, fax: +420 415 732 150
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css