AKTUALITY
08-08-2024
Chmelařský den na Stekníku
04-07-2024
Metodické doporučení oddělení ochrany chmele č. 6/2024
30-05-2024
Prodej skříňové Avie A31
Časopis chmelařství
Atlas odrůd chmele
Národní úložiště šedé literatury
Účelové hospodářství Stekník
Výzkumná stanice Tršice
VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Přehled výzkumných projektů od roku 1994

2021 - 2025
QK21010136 (www.isvav.cz)
Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe (2021-2025)
QK1910277 (www.isvav.cz)
Využití metody kryoprezervace pro zefektivnění šlechtitelského procesu hospodářsky významných zemědělských plodin a uchování lesních dřevin (2019-2023)
QK1910170 (www.isvav.cz)
Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming (2019-2023)
QK1910072 (www.isvav.cz)
Nové možnosti environmentálně bezpečné ochrany chmele pomocí základních látek a botanických pesticidů v podmínkách ČR (2019-2023)
MZE-RO1319 (www.isvav.cz)
Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018 - 2022 (2019-2022)
GA19-19629S (www.isvav.cz)
Molekulární analýza iniciace lupulinových žlázek u chmelu s ohledem na transkripční faktory identifikované komplexním profilováním transkriptomu. (2019-2021)
LTE218007 (www.isvav.cz)
Tvorba genotypů chmele odolných k Verticillium nonalfalfae vhodných pro pěstování v České republice i v rámci Evropské unie (2018-2021)

2016 - 2020
TE02000177 (www.isvav.cz)
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků (2014-2019)
QJ1510004 (www.isvav.cz)
Šetrný způsob konzervace pivovarských a dalších cenných látek chmele (2015-2018)
QJ1510001 (www.isvav.cz)
Výzkum genofondu třešně využitím molekulárně genetických metod (2015-2018)
QJ1610418 (www.isvav.cz)
Komplexní půdoochranné technologie pro pěstovní chmelu otáčivého (2016-2018)
QJ1630301 (www.isvav.cz)
Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin (2016-2018)
QJ1610202 (www.isvav.cz)
Vývoj nových plodin s cílem produkce potravinářských výrobků s vyšší výživovou hodnotou (2016-2018)
GA13-03037S (www.isvav.cz)
Kombinační regulace a regulační síť transkripčních faktorů účastnících se biosyntézy ozdravných prenylflavonoidů chmelu (Humulus lupulus L.) (2013-2017)
LF15020 (www.isvav.cz)
Komercionalizace specifických aromatických evropských chmelů vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích v České republice a Velké Británii za účelem uspokojení zvyšujících se celosvětových pivovarnických požadavků (2015-2017)
TA03021046 (www.isvav.cz)
Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích (2013-2016)

2011 - 2015
TA02010557 (www.isvav.cz)
Optimalizace řízení technologického procesu strojního česání chmele (2012-2015)
CZ.1.07/2.3.00/45.0006 (www.isvav.cz)
Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky (2014-2015)
LF11008 (www.isvav.cz)
Vyšlechtění jemných aromatických odrůd českého a anglického chmele vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích s celosvětovým uplatněním při výrobě kvalitního piva (2011-2014)
QI111B053 (www.isvav.cz)
Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšující jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli. (2011-2014)
FR-TI3%2F376 (www.isvav.cz)
České biopivo (2011-2013)
FR-TI1%2F012 (www.isvav.cz)
Vývoj odrůdy chmele Vital pro zemědělství, pivovarnictví a farmacii (2009-2013)
QI91B227 (www.isvav.cz)
Význam beta-kyselin chmele pro české pivo (2009-2013)
QH81049 (www.isvav.cz)
Integrovaný systém pěstování chmele (2008-2012)
QH81052 (www.isvav.cz)
Vývoj molekulárně-genetických markerů pro moderní šlechtění a genové inženýrství chmele (Humulus lupulus) založených na systému genomových a expresních knihoven (2008-2012)
GA206%2F09%2F1967 (www.isvav.cz)
Analýza omezujícího vlivu xylémového transportu na stavvody a výměnu plynů u rostlin chmele (2009-2012)
2B06011 (www.isvav.cz)
Vývoj genotypů chmele pro biomedicinální a farmaceutické účely (2006-2011)
QH72163 (www.isvav.cz)
Hodnocení genofondu jabloní (Malus x domestica) molekulárně genetickými metodami (2007-2011)
GA521%2F08%2F0740 (www.isvav.cz)
Molekulární analýza transkripčních faktorů chmelu (H. lupulus L.) ve vztahu k biosyntéze lupulinu (2008-2011)
QH91164 (www.isvav.cz)
Využití kryoterapie k ozdravení bramboru a chmele od vybraných patogenů (2009-2011)

2006 - 2010
MSM1486434701 (www.isvav.cz)
Studium a regulace stresových faktorů chmele (2004-2010)
FI-IM5%2F181 (www.isvav.cz)
Výzkum a vývoj techniky pro technologii pěstování chmele v nízkých konstrukcích (2008-2010)
ME 832 (www.isvav.cz)
Průzkum výskytu planých chmelů v oblasti Severní Osetie, stanovení jejich genetické hodnoty s cílem jejich uplatnění jako donorů cílených vlastností v šlechtitelském procesu českého chmele a stanovení vhodnosti místních podmínek pro pěstování chmele (2006-2010)
1QS500510558 (www.isvav.cz)
Studium výskytu fytopatogenů a jejich genetických variant ( 2005-2009)
FT-TA2%2F014 (www.isvav.cz)
Výzkum bioaktivních látek z chmelového odpadu a jejich využití ve formě doplňků stravy ( 2005-2008)
QF3039 (www.isvav.cz)
Založení kryobanky pro konzervaci vegetativních vrcholů bramboru a chmele (2003-2007)
QF3179 (www.isvav.cz)
Komplexní inovace pěstitelské technologie perspektivních odrůd a novošlechtění českých chmelů (2003-2007)
QF4041 (www.isvav.cz)
Studium rezistence ke spále růžovitých u jabloní a hrušní pomocí molekulární genetiky (2004-2007)
1B44061 (www.isvav.cz)
Aplikace moderních metod stanovení antioxidační aktivity k hodnocení kvality chmele a senzorické stability piva (2004-2007)
1B44063 (www.isvav.cz)
Inovace ochrany chmele proti prioritním živočišným škůdcům jako podmínka pro zvýšení kvality a zdravotní bezpečnosti chmele (2004-2007)
1G46060 (www.isvav.cz)
Účinek karanténní houby Verticillium albo-atrum na sortiment odrůd českého chmele (2004-2007)
FI-IM2%2F152 (www.isvav.cz)
Výzkum a vývoj techniky a technologie sklizňového procesu a posklizňové úpravy chmele (2005-2007)
FI-IM2%2F180 (www.isvav.cz)
Výzkum a vývoj nového typu chmelnicové konstrukce (2005-2007)
FI-IM%2F091 (www.isvav.cz)
Návrh prototypu balicí linky hlávkového chmele (2004-2006)

2001 - 2005
QC1183 (www.isvav.cz)
Komplexní diagnostika a rozšíření viroidních patogenů chmele, brambor, révy vinné, ovocných a okrasných kultur v ČR (2001-2005)
QC1336 (www.isvav.cz)
Vývoj nových metod pro monitorování diverzity a hodnocení genových zdrojů a zhodnocení jejich potenciálu (2001-2005)
QD1179 (www.isvav.cz)
Komplexní integrovaná ochrana chmele proti škodlivým organismům (2001-2005)
QD1181 (www.isvav.cz)
Využití biotechnologií při množení a udržování bezvirového materiálu chmele (2001-2005)
GA521/03/0072 (www.isvav.cz)
Funkční genomika chmelu (H. lupulus L.) s ohledem na geny kodeterminující produkci lupulinu (2003-2005)
QC0048 (www.isvav.cz)
Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin (2000-2004)
FF-P/024 (www.isvav.cz)
Technologie pro průmyslové zpracování chmele (2002-2004)
EP9351 (www.isvav.cz)
Technologie zpracování chmele k netradičním potravinářským účelům (1999-2002)
EP9355 (www.isvav.cz)
Regulace faktorů ovlivňující tvorbu výnosu a kvalitu perspektivních odrůd chmele (1999-2002)
EP9356 (www.isvav.cz)
Rajonizace hybridních genotypů chmele (1999-2002)
EP9357 (www.isvav.cz)
Inovace šlechtitelských metod za účelem zkrácení doby tvorby nových hybridních odrůd (1999-2002)
FA-E3/051 (www.isvav.cz)
Uplatnění vysokoobsažných chmelů českého původu v pivovarském průmyslu (2000-2002)
GA521/99/1591 (www.isvav.cz)
Blokování sekvencí příbuzných chalkon syntáze pomocí antisense a sense RNA: studium genů podmiňujících biosyntézu hořkých látek u chmelu (H.lupulus) (1999-2001)

1994 - 2000
EP0960006300 (www.isvav.cz)
Komplexní řešení problematiky ochrany chmele proti preimaginálním a imaginálním stadiím lalokonosce libečkového (1996-2000)
EP7253 (www.isvav.cz)
Výzkum žateckých chmelových odrůd a novošlechtění z pohledu jejich uplatnění v moderních pivovar- ských technologiích (1997-2000)
EP7254 (www.isvav.cz)
Molekulární testace genetické stability genotypů rostlin chmele, kontrola šlechtitelského materiálu a pravosti odrůd chmele. (1997-2000)
EP7255 (www.isvav.cz)
Výzkum rezistence mšice chmelové a svilušky chmelové a jeho využití pro následné řešení ochrany chmele. (1997-2000)
ME 243 (www.isvav.cz)
Model pro kvantifikaci sekundárních metabolitů (1997-2000)
EP0960996299 (www.isvav.cz)
Molekulární diagnostika viroidů chmele a jejich eliminace (1996-1999)
IE0950975098 (www.isvav.cz)
Progresivní systémy zavlažování chmele a jejich účinnost (1995-1997)
GA503/95/1583 (www.isvav.cz)
Molekulární charakterizace a značení genomu českého chmelu (1995-1997)
IE0940964032 (www.isvav.cz)
Využití a zlepšení biologického potenciálu chmele v ekologicky ztížených podmínkách (1994-1996)
  ©2012 Chmelařský institut s.r.o.
  438 01 Žatec, Kadaňská 2525
Telefon: +420 415 732 111
e-mail:
Created by Aranka & Cogito - tvorba stránek | xhtml | css